Bogucice Katowice historia fakty zdjęcia

 1. Definicje
  1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.bogucice.info.
  2. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu.
  3. Profil - zespół informacji i innych danych, stanowiący część konta Użytkownika.
  4. Umowa - porozumienie Administratora z Użytkownikami, ustalające wzajemne prawa i obowiązki.
  5. Administrator - właściciel Serwisu, którym jest ZA Makosz, z siedzibą 40-205 Katowice ul. Kopalniana 2c/8 NIP 954-236-68-60. Administrator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywliny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Rejestracja
  1. Rejestracja przedsiębiorcy polega na wprowadzeniu danych w odpowiednim formularzu i przekazaniu go za pomocą sieci Internet do Administratora.
  2. W ramach procesu rejestracji Użytkownik podaje dane, które są niezbędne ze względu na charakter i cel Serwisu.
  3. Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik może zamieścić wybrane informacje dotyczące jego przedsiębiorstwa, w szczególności firmę bądź nazwę działalności gospodarczej oraz jej adres.
  4. Wszystkie informacje zawarte w Profilu Użytkownika w Serwisie zostają upublicznione tj. udostępnione wszystkim innym Użytkownikom.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Wprowadzając dane do Serwisu, Użytkownik oświadcza, że:
   1. posiada prawo do dysponowania danymi wprowadzanymi do Serwisu oraz że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
   2. wyraża zgodę na upublicznienie wszystkich informacji zawartych w Koncie oraz w Profilu (z wyłączeniem adresu e-mali Użytkownika oraz innych poufnych danych) i jest świadom, że dostęp do tych danych będzie miał nieograniczony krąg Użytkowników.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść danych podanych w ramach rejestracji Profilu, w tym w szczególności za wiarygodność tych danych, jak również za treść wysyłanych wiadomości.
  3. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań, mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu.
  4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu. W szczególności niedozwolone jest:
   1. wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności pornografii, treści naruszających dobre obyczaje i normy moralne, naruszających dobra osobiste innych osób, mających związek z nienawiścią rasową, etniczną, religijną lub narodowościową, propagujących przemoc;
   2. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub osób trzecich;
   3. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  5. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z zawartej z Administratorem umowy.
 4. Korzystanie z formularzy kontaktowych i poczty elektronicznej
  1. Każdy użytkownik serwisu, który zdecyduje się na skorzystanie z formularzy kontaktowych akceptuje następujące zasady:
   1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole nie jest oznaczone jako obowiązkowe;
   2. Użytkownik ma obowiązek wpisać dane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
   3. Za wpisane/wprowadzone do formualrza dane oraz ich prawdziwość odpowiada wyłącznie Użytkownik, lub przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, który nie posiadających zdolności do czynności prawnych;
   4. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) chyba, że są to dane i treść wysyłane do odbiorcy formularza i kasowane po jego nadaniu/wysłaniu;
  2. Użytkownik
   1. nie może wprowadzać osób trzecich w błąd co do osoby, która korzysta z formularzy (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem serwisu);
   2. nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
   3. nie zawiera treści naruszającej obowiązujące przepisy prawa;
  3. Użytkownik jest zobowiązany do
   1. powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Aliasów Adresów, Symboli, Nazw, Logotypów lub Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;
   2. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
   3. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, Aliasem Adresem, Symbolem, Nazwą, Logotypem lub Hasłem, które zostało uprzednio wybrany przez innego Użytkownika serwisu;
  4. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu oraz zaakceptowania go w pełni lub rezygnacji z usługi;
   2. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia poprzez akceptacje regulaminu, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
   3. upoważnieniem serwisu do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia darmowych oraz płatnych usług dla celów statystycznych oraz poprawy bezpieczeństwa, oraz upoważnieniem serwisu do pozyskiwanie danych ułatwiających identyfikację użytkownika w celach poprawy bezpieczeństwa;
   4. upoważnieniem serwisu do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w regulaminie oraz na stronie internetowej serwisu;
   5. przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści jeżeli nie jest ona kasowana po wysłaniu formularza oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza o ile nie są kasowane po jego wysłaniu (Użytkownik nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
  5. Użytkownik korzystające z formualrza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od serwisu oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z serwisem):
   1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez serwis;
   2. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił serwis (w tym SMS);
   3. za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez serwis.
  6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta, z zastrzeżeniem, że brak zgody Użytkownika na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych, w tym informacji handlowych jest jednoznaczne z brakiem zgody na korzystanie z bezpłatnych usług serwisu, które udostępniane w serwisie funkcjonują dzięki reklamodawcom. Użytkownik nie wyrażający zgody poprzez akceptację regulaminu powstrzymuje się od korzystania ze wszystkich bezpłatnych usług serwisu i strony serwisu.
  7. Prawa i obowiązki Administratora
   1. Administrator zobowiązany jest dbać, aby Serwis działał w sposób ciągły.
   2. Administrator ma prawo do kontrolowania treści zamieszczonych w Profilach Użytkowników pod względem ich zgodności z regulaminem, w szczególności pod względem naruszeń określonych w pkt. III. 3 i 4 Regulaminu. W tym celu Administrator może wprowadzić w Serwisie odpowiednie rozwiązania dokonujące takiej kontroli w sposób zautomatyzowany.
   3. W przypadku, w którym dane zawarte w Profilu Użytkownika nie spełniają postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia. Modyfikacja nie może prowadzić do zmiany danych w sposób mogący wprowadzić w błąd osoby trzecie.
   4. Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Serwisu, w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Serwisu, a także przeniesienia praw do Serwisu.
   5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych; dotyczy to zarówno treści Profilu, jak również treści wysyłanych wiadomości;
    2. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu;
    3. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu- praw osób trzecich,
    4. wady fizyczne i prawne oferowanych przez Serwis usług;
    5. działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Serwisie.
    6. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
    7. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, h) decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
    8. niezawinione przez Administratora niewłaściwe działanie Serwisu, jego funkcjonalności i innych mechanizmów,
   6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
    1. czasowego wyłączenia Serwisu bądź jego części celem przeprowadzenia modernizacji lub konserwacji systemu, bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników;
    2. publikacji anonimowych treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych;
    3. wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, za zgodą Użytkownika Serwisu;
   7. Dodatkowe zastrzeżenia.
    1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania usług.
    2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania usług.
    3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności usług, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
    4. Użytkownik może wpisać do elektronicznych formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w formularzu. Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania wszystkich znaków które przekraczają dozwolony rozmiar korespondencji lub treści formularza.
   8. W ramach świadczonych dla Użytkowników usług w Serwisie, Administrator będzie przekazywał na adres poczty elektronicznej (adres e-mali) podany przez Użytkownika podczas rejestracji, informacje o:
    1. zapytaniach ofertowych, ofertach i innych wiadomościach otrzymanych przez Użytkownika na skrzynkę pocztową przynależną do konta Użytkownika;
    2. innych ważnych informacjach dla Użytkowników. Użytkownik w każdej chwlii może zrezygnować z otrzymywania ww. wiadomości na adres poczty elektronicznej korzystając z odpowiedniej funkcjonalności konta.
  8. Profil
   1. Profil może założyć jedynie Użytkownik będący przedsiębiorcą.
   2. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Profil Bezpłatny, umożliwiający korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może poszerzyć funkcjonalność Profilu Bezpłatnego wykupując funkcjonalność Profilu Płatnego. Wysokość i sposób uiszczenia opłat za Profil Płatny jest określona w sposób indywidualny.
   3. Po uiszczeniu opłaty Profil Użytkownika uzyskuje status Profilu Płatnego na okres wskazany w indywidualnej Umowie. Po upływie tego okresu Konto Użytkownika automatycznie zmienia swój status z powrotem na Profil Bezpłatny, chyba, że Użytkownik przedłuży ważność statusu Profilu Płatnego dokonując ponownej opłaty.
   4. Profil Płatny umożliwia korzystanie w pełnym zakresie z usług Serwisu, w tym w szczególności z usługi odczytywania informacji otrzymanych.
   5. W przypadku usunięcia z Profilu danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te do korzystania z Serwisu były niezbędne.
   6. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Profilu w Serwisie. Użytkownik dokonuje usunięcia Profilu wysyłając na adres poczty elektronicznej biuro@bogucice.info wiadomość e-mali zawierającą wniosek o usunięcie Profilu z Serwisu. Profilu zostanie usunięte w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku.
   7. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Profil lub poszczególne usługi Serwisu. Administrator może odblokować Profil lub inne zablokowane usługi po zaprzestaniu naruszania Regulaminu, a w niektórych wypadkach po wykonaniu przez Użytkownika określonych czynności, wskazanych przez Administratora.
   8. Niezależnie od zapisu ust. 7, Administrator jest uprawniony do usunięcia Profilu, bez uprzedzania Użytkownika, jeżeli stwierdzi, że:
    1. użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
    2. użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie;
    3. użytkownik w okresie 1 miesiąca od zablokowania Profilu lub innych usług Serwisu przez Administratora nie dokonał wskazanych przez Administratora czynności;
   9. W każdym przypadku usunięcia Profilu Użytkownika, będą usuwane wszystkie ślady aktywności tego Użytkownika w Serwisie.
   10. Aktywowanie Profilu Płatnego następuje w terminie trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Administratora oraz uzyskania od Użytkownika potrzebnych do tego celu danych.
   11. Aktywowanie Profilu bezpłatnego następuje w terminie 14 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego.
  9. Wysyłanie i odbieranie wiadomości
   1. Serwis oferuje możliwość korzystania z funkcjonalności odczytywania wiadomości do Użytkowników Serwisu posiadających Profil. Funkcjonalność ta jest dostępna jedynie dla Użytkowników posiadających Profil Płatny.
   2. Użytkownicy, którzy nie posiadają Profilu używają do wysłania wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mali.
   3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść wysłanej wiadomości. Administrator nie ma obowiązku usuwać lub nie dopuszczać do wysłania wiadomości nawet na prośbę ich autora. Korzystanie z funkcjonalności wysyłania wiadomości - w zakresie dotyczącym treści wiadomości i sposobu jej wysyłania - podlega regułom i ograniczeniom właściwym dla danych wprowadzanych do Profili. Zapisy części III. Regulaminu ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
   4. Administrator zastrzega możliwość kontroli wysyłanych przez Użytkowników wiadomości.
   5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści wysyłanych przez Użytkowników wiadomości.
   6. Wszelkie uwagi lub nadużycia na temat funkcjonowania systemu wiadomości należy zgłaszać wyłącznie maliowo na adres bogucice.info@gmali.com.
   7. Administrator ma prawo do niedopuszczenia do wysłania wiadomości, które naruszają Regulamin, a także blokowania czasowo lub na stałe możliwości korzystania z Serwisu Użytkownikom łamiącym postanowienia Regulaminu.
   8. Administrator zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu wiadomości oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich funkcjonowania.
   9. Warunki korzystania z systemu odbierania wiadomości od Użytkowników:
    1. system odbierania wiadomości w Serwisie ma służyć do wymiany informacji od jego Użytkownika;
    2. informacje odebrane od Użytkowników mogą mieć charakter zapytania ofertowego, oferty, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do przetargu, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywlinego;
  10. Reklamacje
   1. Zakłócenia, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą maliową na adres biuro@bogucice.info w tytule wiadomości wpisując: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
    1. wyraźnego oznaczenia Użytkownika, pozwalającego na jego identyfikację (adresu e-mali oraz nazwy Użytkownika);
    2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;
    3. dokładnej daty zdarzenia wraz z godziną.
   2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Biuro w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora.
   4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Administratora tym podmiotom.
   5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Profilu, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Profilu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Profilu lub Serwisu. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Profilu ani ich modyfikował.
  11. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
   1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies oraz obsługą języka javascript.
   2. Za niestosowanie się przez korzystających z Serwisu do warunków technicznych korzystania z Serwisu i ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiego działania, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
   3. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki cookies umożliwiają:
    1. zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że Profil Użytkownika jest używany przez osobę, która jest jego właścicielem;
    2. gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu Użytkowników w Serwisie;
  12. Prywatność
   1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik godzi się na dysponowanie przez Administratora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dane podawane w trakcie rejestracji gromadzone są przez Administratora dla potrzeb funkcjonowania Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich modyfikowania i poprawiania.
   2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym informacji mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne dla celu realizacji Usług Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
   4. Użytkownik używając adresu poczty elektronicznej e-mali do założenia konta lub do wysyłania wiadomości w serwisie wyraża zgodę na wysyłanie na ten adres informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204), od Administratora lub podmiotów działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia.
  13. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
  14. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.bogucice.info) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
   2. W przypadku Użytkowników posiadających Profil Płatny umowa zostaje zawarta na czas określony indywidualnie. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika posiadającego Profil Płatny lub też rozwiązania umowy przez Administratora, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, które następują przed upływem okresu trwania Umowy, zwrot wniesionej opłaty za korzystanie z funkcjonalności Profilu Płatnego nie przysługuje.
  15. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w każdej chwlii i bez podania przyczyny.
   2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie oraz ujednolicony tekst Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi, bezpośrednio po ich wprowadzeniu, lub gdy Użytkownik nie posiada Profilu poprzez stronę internetową Serwisu. Użytkownik może nie zaakceptować zmian w Regulaminie poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia Profilu w terminie określonym w informacji.
   3. W przypadku braku wiadomości o chęci usunięcia Profilu, w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu.
   4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywlinego oraz innych ustaw.
   5. Umowy zawierane przez Administratora z Użytkownikami Serwisu podlegają prawu polskiemu.
   6. Przeglądanie strony internetowej Serwisu, korzystanie z funkcjonalności wyszukiwania firm, produktów i usług, jak również zakładanie i modyfikowanie Profili, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
   7. Treść umieszczona na stronie internetowej Serwisu stanowi własność Administratora. Zabrania się kopiowania danych z Serwisu poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.
   8. Wierzytelności Użytkowników względem Administratora, bez względu na ich podstawę prawną, nie mogą być umarzane przez potrącenie. Uchylenie niniejszego zakazu wymaga pisemnej zgody Administratora.
   9. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności Użytkownik i Administrator będą starali się rozstrzygać w drodze polubownych negocjacji. W razie nie osiągnięcia porozumienia, wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Bogucice miasta Katowic.

Ta witryna używa plików cookie, a pozostając na niej akceptujesz nasz regulamin i politykę dotyczącą plików cookie oraz zasady naszych partnerów.


Napisz do redakcji Bogucice
zespół wokalno instrumentalny avista trio katowice bogucice oprawa śluby muzyka Rodzinny Salon Fryzjerski Henryk Nowok Mysłowice Katowicka 7